Független szakirodalmi hivatkozások Dr. Bárdos Jenő műveire

BÁRDOS Jenő (2009): Tanárképzési kontextusok, különös tekintettel az angolra. In.: Frank Tibor – Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikanisztika – Magyar kutatások az ezredfordulón. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 33-49. o.

 1. MEDGYES PÉTER: Aranykor. Nyelvoktatásunk két évtizede 1989-2009. 2011. 61, 81. o.

BÁRDOS Jenő (2009): Pazarló magyarok: nyelv- és kultúravesztéseink történetéből. Iskolakultúra, XIX. évf. 2009/3-4. 129-137. o.

 1. MEDGYES PÉTER: Aranykor. Nyelvoktatásunk két évtizede 1989-2009. 2011. 110. o.

Bárdos Jenő (2009): Nyelvtudás régen és most (Nyelvi radikalizmus). In: Benedek, A., Hunyadi, Györgyné (szerk.): Az oktatás közügy. VII. Nevelésügyi Kongresszus – zárókötet. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest. 599-603. p.

 1. SÓLYOM RÉKA: Szépirodalmi szövegek nyelvi és stilisztikai vizsgálata a magyart idegen nyelvként tanuló diákokkal. THL/2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture). 2008/1-2. 64. o.

Bárdos Jenő (2007): Ekvivalenciák és kompetenciák a nyelvvizsgák világában. In: Educatio, XVI. évf. 231-242 p.

 1. SZABÓ FERENC: A kommunikatív kompetencia Anyanyelv pedagógia (HUISSN 2060-0623) 2010/2
 2. MEDGYES PÉTER: Aranykor. Nyelvoktatásunk két évtizede 1989-2009. 2011. 98. o.

Bárdos Jenő (2006): A nyelvtudás-fogalom metamorfózisai In: Kurtán-Silye-Sturcz (szerk): Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és –kutatásban. Porta Lingua, Debreceni Egyetem, Center Print Nyomda, Debrecen. 15-22 p.

 1. VÍGH TIBOR: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai Magyar Pedagógia 105.évf. 2005/4 383. 399.o.
 2. VÍGH TIBOR: Egy IRT-alapú nyelvi feladatbank létrehozásának módszertani kérdései Magyar Pedagógia 108.évf. 2008/1 29, 49.o

Bárdos Jenő (2005): Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 336 p.

 1. NAGY BORBÁLA CECILIA: Az egyéni kommunikációs jellemzők szerepe haladó szintű nyelvtanulók esetén. Magyar pedagógia, 105. évf. 2005/1. sz. 5, 6, 22 o.
 2. DURST PÉTER: A videó szerepe a MID oktatásában THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) Budapest: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, 2006/1-2. 122, 127 o.
 3. GIAY BÉLA: A magyar mint idegen nyelv/hungarológia oktatásának módszertani alapkérdései fogalma in Hegedűs-Nádor (szerk.): Magyar Nyelvmester (A magyar mint idegen nyelv – Hungarológiai alapismeretek) Budapest:Tinta Könyvkiadó 2006. 143. o
 4. PELCZ KATALIN: A nyelvi minták megjelenési formái a 19. századi magyar nyelvkönyvekben THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) Budapest: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, 2006/1-2. 100 o.
 5. SÁROSDY-FARCZÁDI-POÓR-VADNAY: Applied Linguistics I Bölcsész Konzorcium Budapest: Károli Egyetemi Kiadó 2006. 11, 174. o.
 6. BANDINÉ – GOLUBEVA – POÓR Z. – POÓR ZS.: Projektfolyamatok a gyermekkori nyelvpedagógiában Veszprém, Tanárok Európai Egyesülete 2007. 116 o
 7. KATONA LÁSZLÓ: The study of language coursebooks in search for possible stimuli for indoctrination of civic knowledge and attitudes. In: The proceedings of the international academic conference (CICE), Presov, 2007. 254. o.
 8. MADARÁSZ KLÁRA: Kompetencia-centrikus tanárképzés – kiknek a kompetenciája? Pedagógusképzés, 5 (34), 2007/4. 54, 55.o.
 9. BANKÓ MARIETTA: A szakmai életút alakulásának vizsgálata. Iskolakultúra XVIII. évf. 2008/1-2 132, 138. o
 10. DÉVÉNY ÁGNES: Fordítás és közvetítés in Vámos-Kovács (szerk.): A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2008. 118, 123. o.
 11. MOLNÁR ERZSÉBET: Brassai Sámuel napjainkban is aktuális pedagógiai nézetei Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc III/1.sz. 2008. 51.o.
 12. SÁRDI CSILLA: A tartalomalapú nyelvoktatás lehetőségei a felsőoktatásban in Ablonczy – Garai (szerk.): Győri Mozaik/III Győr: Széchenyi István Egyetem, 2009. 236 o.
 13. BUDAI LÁSZLÓ: Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010. 300. o
 14. SZABÓ FERENC: A kommunikatív kompetencia Anyanyelv pedagógia (HUISSN 2060-0623) 2010/2.

Bárdos Jenő (2005): (sorozatszerkesztő): Nyelvpedagógia tankönyvsorozat I-V. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Megjelent kötetek: Bárdos, J.: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata, 2000., Poór, Z.: Nyelvpedagógiai technológia, 2001., Kurtán, Zs.: Idegen nyelvi tantervek, 2001., Bárdos, J.: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata, 2002., Bárdos, J.: Élő nyelvtanítás-történet, 2005.

 1. PETNEKI KATALIN: Az idegennyelv-oktatás tantervelméleti háttere. Iskolakultúra, 11. évf. (2001. dec.) 12. sz. 130. o.

Bárdos Jenő (2004): Nyelvpedagógiai tanulmányok (Nyelvpedagógiai kalandozások) Iskolakultúra Könyvek 24. Iskolakultúra, Pécs. 206 p.

 1. VÍGH TIBOR: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai Magyar Pedagógia 105.évf. 2005/4 381, 382, 383, 384, 391, 397 o.
 2. BÍRÓ ENIKŐ: Az interkulturális kompetencia fejlődésének csapdái Iskolakultúra XVII. Évf. 2007/8-10. 70, 77 o.
 3. BANKÓ MARIETTA: A szakmai életút alakulásának vizsgálata. Iskolakultúra XVIII. évf. 2008/1-2. 132, 138. o
 4. BÍRÓ ENIKŐ: Interkulturális kompetencia-fejlesztés kétnyelvűek idegennyelv-tanulási kompenzációs stratégiáinak tükrében in Silye (szerk.) Szakember, szaktudás, szaknyelv Porta Lingua 2008. 263, 269 o.
 5. Vámos Ágnes: A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2008. 4, 86, 293. o.
 6. SZŰCS ESZTER CECÍLIA: Felmérés az ’exportált’ nyelvtudásról: vizsgálat egy írországi magyar közösségben. Modern Nyelvoktatás XV/4 2009. 58 o.

Bárdos Jenő (2004): Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. In: Bakonyi I., Nádai J., (szerk.): A többnyelvű Európa. A XIII. MANYE Kongresszus előadásai. (2003. április 14-16.). Széchenyi István Egyetem – Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék, Győr. 8-19. p.

 1. BUJDOSÓ IVÁN: Kongreso de MANYE en Győr. Informilo por Interlingvistoj (Updates for Interlinguists), ESPERANTIC Studies Foundation, (March 2003) no. 46. p. 12.o

Bárdos Jenő (2003): Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. In: Modern Nyelvoktatás, 9. évf. 2-3. sz. 3-13. p.

 1. JÁRMAI ERZSÉBET MÁRIA: Miért kelt megütközést, hogy a szakmai idegen nyelvi óra „szórakoztató”? Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 12. évf. (2004) 3-4. sz. 23., 28. o.

Bárdos Jenő (2003): A nyelvtudás megítélésének korlátai. In: Iskolakultúra, 13. évf. 28-39 p.

 1. VÍGH TIBOR: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai Magyar Pedagógia 105.évf. 2005/4 383. 399.o.
 2. VÍGH TIBOR: Egy IRT-alapú nyelvi feladatbank létrehozásának módszertani kérdései Magyar Pedagógia 108.évf. 2008/1 30, 49.o.

Bárdos Jenő (2002): Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 285 p.

 1. PLÉH CSABA (szerk.): Név nélkül, annotáció a könyvről. Magyar Pszichológiai Szemle – Hungarian Journal of Psychology. A Magyar Pszichológiai Társaság Folyóirata, 57. köt. (2002) 4. sz. 646. o.
 2. NÉMETHNÉ HOCK ILDIKÓ: A 2001-es angol írásbeli felvételi vizsga belső hitelesítése. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2. évf. (2002) 2. sz. 94., 104., 105. o.
 3. DÁVID GERGELY: Siker a nyelvvizsgán: csak szerencse kérdése? Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 10. évf. (2002) 3-4. sz. 46., 47. o.
 4. KURTÁN ZSUZSA: Szakmai nyelvhasználat, Budapest, 2003, Nemzeti Tankönyvkiadó, 251., 276. o.
 5. KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT: Training teachers to mark compositions. Novelty, vol. 10 (November 2003) no. 3. pp. 18., 19.
 6. KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT – KORMOS JUDIT: Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján. Alkalmazott Nyelvtudomány, 3. évf. (2003) 2. sz. 56. o.
 7. TOMPOS ANIKÓ: A szövegkiegészítéses eljárások triviális validitása. In Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak szerkesztett gyűjteménye (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei) Dunaújváros, 2003. március 20-22. (Online: http://www.duf.hu/kf/nyelvikonf/2003/TA.htm)
 8. MOHÁCSI JÁNOS: A szófaj szerepe az idegen nyelvű vizsgaszöveg kiválasztásában. In Golubeva Irina (szerk.): TEE Szemle (ISSN 1785-6213) 1. évf. (2004) 2. sz. Tanárok Európai Egyesülete, 11. o.
 9. RÉBÉK-NAGY GÁBOR: Szintező nyelvvizsgák EU-kompatibilitása. Egy gyakorlatban használható szintmegfeleltető módszer bemutatása. In Kukorelli Katalin (szerk.): VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei), Dunaújváros, 2004, 252. o.
 10. BUJDOSÓ IVÁN: A nyelvtudás szintjei, szerkezete. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke „A magyar nyelv – idegenként” c. tudományos konferenciájának előadásai, 2004.12.19. (http://www.geocities.com/bujdosoivan/ szintb.htm?200518)
 11. AKKREDITÁCIÓS KÉZIKÖNYV. Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ. Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület, 2004, 66. o. (online: http://www.nyak.hu/nyat/doc/kezikonyv/01 Akkreditációs kézikönyv (2004 december 20).pdf)
 12. HAVRIL ÁGNES: How to Assess Listening Skill in the Language Examination in English for Specific Purposes. In Vargáné Kiss Katalin (szerk.): ESP in Higher Education (Angol szaknyelv a felsőoktatásban) Tudományos Füzetek, 7. köt. Győr, 2004. Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, pp. 68., 70. o.
 13. HAVRIL ÁGNES: A szaknyelvi vizsgaközpontok kialakulása – rövid kitekintés a hallásértés vizsgálatára. In Ablonczyné Mihályka Lívia és Bakonyi István (szerk.): Győri Nyelvi Mozaik II. Győr, 2004, Széchenyi István Egyetem, 80., 85. o.
 14. HELTAI PÁL – ÖTVÖSNÉ VADNAY, M.: Dear Sir, Could you evaluate this letter for purpose achieved? Novelty, 11. évf. (2004) 1. sz. 19-35. o.
 15. VÍGH TIBOR: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai Magyar Pedagógia 105.évf. 2005/4 382, 383, 385, 386, 389, 393, 394, 395, 396, 397 o.
 16. Boldizsár Boglárka: Értékelési problémák az angol nyelv tanulása során. In Varga Józsefné (szerk): Esélyek és kihívások az Európai Unióban. Győr, NYME Apáczai Kar. 2005. 183, 191.
 17. BANKÓ MARIETTA: Programértékelés Iskolakultúra XVI.évf. 2006/4. 51, 59 o.
 18. KARÁCSONYI LÁSZLÓ TAMÁS: A cloze-tesztek egy kísérlet tükrében. In Silye (szerk.) Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és –kutatásban Porta Lingua 2006. 167, 171 o.
 19. VÍGH TIBOR: A vizsgák tanítási tanulási folyamatra gyakorolt hatásának elméleti és empirikus kutatása Magyar Pedagógia 107.évf. 2007/2. 141, 157 o.
 20. BANKÓ MARIETTA: A szakmai életút alakulásának vizsgálata. Iskolakultúra XVIII. évf. 2008/1-2 132, 138. o
 21. VÍGH TIBOR: Egy IRT-alapú nyelvi feladatbank létrehozásának módszertani kérdései Magyar Pedagógia 108.évf. 2008/1 30, 49.o
 22. G. HAVRIL ÁGNES: The History of ESP Education in Hungary in Ablonczy – Garai (szerk.): Győri Mozaik/III Győr: Széchenyi István Egyetem, 2009. 129 o.
 23. SZABÓ GÁBOR: Ponthatár, vagy képességszint? Modern nyelvoktatás XV/4 2009. 13 o.
 24. Vidákovich Tibor – Vígh Tibor: Az idegen nyelvi értékelés és oktatás kapcsolata. In: Kozma T.- Perjés I.: Új kutatások a neveléstudományokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest, Aula 2009. 159, 166. o.
 25. Huszti Ilona: the use of lerner readingalond int he English lesson: a look at the micro and macro levels of oral reading, Ungvar, Poliprint. 32, 136. o.

Bárdos Jenő (2002): A kiejtés fontossága és pontossága. In: Kárpáti E., Szűcs T. (szerk.): Iskolakultúra-Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs. 139-152. p.

 1. SZALACSEK MARGIT: Kárpáti Eszter és Szűcs Tibor (szerk.) Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. 2002. 217 p. (Könyvszemle) Modern Nyelvoktatás, 10. évf. (2004. szept.) 2-3. sz.118. o.

Bárdos Jenő (2002): Elmélet és gyakorlat a nyelvpedagógiában. In: Katona A., Ládi L., Széplaki Gy., Kovács M. (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata – Tanárképzés és tudomány. A 2000. évi Országos Módszertani és Tudományos Konferencia előadásai (Budapest, ELTE: 2000. augusztus 31.-szeptember 01.). NTK, Budapest. 38-48. p.

 1. KATONA A. – LÁDI L. – SZÉPLAKI GY. – SZOMBATINÉ KOVÁCS M. (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Országos Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar rendezésében (Budapest, 200. augusztus 31.-szeptember 1.). A plenáris előadások és válogatás a szekcióülések anyagaiból. Budapest, 2002, Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 13. o.

Bárdos Jenő (2002): Kulturális kompetencia az idegen nyelvek tanításában. In: Modern Nyelvoktatás, 8. évf. 1. sz. 5-18. p.

 1. GOLUBEVA IRINA: Teaching Culture. In Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2003, SZTE, JGYTFK, 27-31. o.
 2. DOBOS CSILLA: Szaknyelvek és szaknyelvoktatás. In Dobos Csilla (szerk.): Miskolci Nyelvi Mozaik. Alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai tanulmányok. Budapest, 2004, Eötvös József Könyvkiadó, 33., 43. o.
 3. VÍGH TIBOR: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai Magyar Pedagógia 105.évf. 2005/4 384.o
 4. BÍRÓNÉ UDVARI KATALIN: Kulturális kompetenciák fejlesztési lehetőségei a gazdasági szaknyelv-oktatásban In Silye (szerk.) szaktudás idegen nyelven Porta Lingua 2009. 171, 172, 178 o.

Bárdos Jenő (2002) (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém. 446 p. (társszerzővel)

 1. LŐRINCZ ILDIKÓ: (recenzió) Modern Nyelvoktatás, 8. évf. (2002. dec.) 4. sz. 81-84. o.
 2. TÓTH ÉVA: Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/4. 129, 139. o.

Bárdos Jenő (2001): Az idegen nyelvi mérés és értékelés fejlődése. In: Csapó Benő, Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapes. 254-267. p.

 1. DÉVÉNY ÁGNES: Az idegen nyelvi tesztelés etikai problémái. Új Pedagógiai Szemle, 53. évf. (2003. júl.-aug.) 134., 145. o.
 2. AKKREDITÁCIÓS KÉZIKÖNYV. Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ. Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület, 2004, 66. o. (online: http://www.nyak.hu/nyat/doc/kezikonyv/01 Akkreditációs kézikönyv (2004 december 20).pdf)
 3. VÍGH TIBOR: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai Magyar Pedagógia 105.évf. 2005/4 381. 383.o

Bárdos Jenő (2001): A tudományosság esélyei a nyelvtanárképzésben. In: Iskolakultúra 2, 11. évf. 2. sz. 8-20. p.

 1. SZŰCS TIBOR: A nyelv nevelő szerepe. XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Pécs, 2001. április 17-19. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. szept.) 2-3. sz. 142. o.
 2. SZENDE VIRÁG: Neveléstudomány az ezredfordulón. Iskolakultúra, 11. évf. (2001) 2. sz. 5. o.
 3. KÁRPÁTI ESZTER – SZŰCS TIBOR (szerk.): Előszó, „A nyelv nevelő szerepe”. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002, 7. o.
 4. MAJOR ÉVA: A gyakorlatközpontú tanárképzés sikeresen működő modellje. Magyar Felsőoktatás (2003) 4. sz. 83., 86. o.
 5. BARÓCSI, STEFKA: The Role of Observation in Professional Development in Foreign Language Teacher Education WoPaLP (Working Papers in Language Pedagogy) Vol.1. 2007. 131, 138. o.
 6. BANKÓ MARIETTA: A szakmai életút alakulásának vizsgálata Iskolakultúra XVIII. évf. 2008/1-2. 131, 132, 138 o.

Bárdos Jenő (2001) (lekt.): Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 204 p.

 1. BÁRCZY KLÁRA: (Recenzió) Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 11. évf. (2003) 2. sz. 42. o.

Bárdos Jenő (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 300. p.

 1. SZÉPE GYÖRGY: Nyelvészeti és nyelvpolitikai megjegyzések. Educatio, 9. évf. (2000) 4. sz. 649. o.
 2. BOÓCZ-BARNA KATALIN: (recenzió) Modern Nyelvoktatás, 6. évf. (2000) 2-3. sz. 96-97. o.
 3. BUKTA KATALIN: (recenzió) Magyar Pedagógia, 100. évf. (2000) 1. sz. 115-118. o.
 4. KERBER ZOLTÁN: Könyvjelző. Új Pedagógiai Szemle, 50. évf. (2000. máj.) 89. o.
 5. SZENDE VIRÁG: A kiejtéstanítás alapjai és sajátosságai a magyar mint idegen nyelv tanítása során. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Jyväskylä, 2001.
 6. SZÉPE GYÖRGY: Nyelvpolitika: múlt és jövő. Iskolakultúra, Pécs (2001) 222. o.
 7. DÉKÁNY EDIT: A fordítói kompetencia fejlesztésének lehetőségeiről. Fordítástudomány, 3. évf. (2001) 2. sz. 92., 93., 97. o.
 8. PETNEKI KATALIN: Nyelvpedagógia – az idegen nyelvek tanításának tudománya. (recenzió) Iskolakultúra, Pécs, 11. évf. (2001. jan.) 1. sz. 103-106. o.
 9. ANTAL MÁRIA: Például a fordítás. Nyelvi Mérce, 1. évf. (2001) 1-2. sz. (Az anyanyelv szerepe az idegennyelv tanításban és nyelvtudásmérésben). Budapest, Idegennyelvi Továbbképző Központ, 26. o.
 10. POÓR ZOLTÁN: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 14., 17., 24., 111. o.
 11. VÁMOS ÁGNES: A metafora felhasználása a pedagógiai fogalmak tartalmának vizsgálatában. Magyar Pedagógia, 101. évf. (2001) 1. sz. 94., 102., 107. o.
 12. KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 41., 42., 48., 99., 124., 187. o.
 13. ESZENYI RÉKA: Kommunikációs stratégiák a nyelvórán. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. dec.) 4. sz. 64., 70. o.
 14. BERÉNDI MÁRTA: Nyelvtanárok együttműködési formái és lehetőségei közös nyelvi csoportok esetén. In: A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Székesfehérvár, 2001. Kodolányi János Főiskola, 270. o.
 15. NÁDOR ORSOLYA: Nyelvpolitika. A magyar nyelv politikai státusváltozásai és oktatása a kezdetektől napjainkig. Budapest, 2002, BIP, 223. o.
 16. DÁVID JUDIT: Az angol nyelv tanítása az iskolarendszerű felnőttoktatásban. Kommunikáció. Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás: Iskolafejlesztési és Integrációs Központ. OKI, 2002, on-line kiadvány (http://www.oki.hu/cikk.php?kod=kommunikacio-3-David-Angol.html)
 17. PÉTER ORSOLYA ADÉL: Az olvasási készség fejlesztése. NyelvészNet. Nyelvészeti Portál, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2002 (http://www.nytud.hu/pp/oap.html)
 18. KURTÁN ZSUZSA: Követelmények és kompetenciák a nyelvoktatás tervezésében. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002.175., 179. o.
 19. BERÉNDI MÁRTA: Miért (,) működnek a stratégiák? Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 10. évf. (2002) 3-4. sz. 12., 16. o.
 20. LŐRINCZ ILDIKÓ: (recenzió) Bárdos Jenő és Garaczi Imre (szerk.) Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. (Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány: Veszprém, 2002. 444 p.) Könyvszemle. Modern Nyelvoktatás, 8. évf. (2002. dec.) 4. sz. 81., 83. o.
 21. CSIZÉR KATA – DÖRNYEI ZOLTÁN: Az általános iskolások idegennyelv-tanulási attitűdjei és motivációja. Magyar Pedagógia, 102. évf. (2002) 3. sz. 333., 351. o.
 22. ÖTVÖSNÉ VADNAY MARIANNA: A szótanulás nehézségei: szókincsmérések egyetemi hallgatókkal. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002. 114., 121. o.
 23. OSZETZKY ÉVA: Szókincsfejlesztés a francia nyelv tanításában. Gondolatok egy szókincsfelmérés kapcsán. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002. 111. o.
 24. CSÁKBERÉNYINÉ TÓTH KLÁRA – SZIRMAI ERIKA: Ugyanúgy olvasunk? Kontrasztív vizsgálatok az anyanyelvi és az idegen nyelvi olvasástanítás körében. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002. 25., 29. o.
 25. AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 12., 17., 23. o.
 26. FÁBIÁN GYÖNGYI: A nyelvtanár viselkedésének megismerhetősége a személyiség, attitűdök és szerepek összefüggésében. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 49. o.
 27. KLEIN ÁGNES: A „jó” nyelvtanár személyisége. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 57., 58., 63. o.
 28. SZLADEK EMESE: A tanuló affektív sajátosságai. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 66., 82. o.
 29. GOLUBEVA IRINA: A nyelvtanulók szociobiológiája. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 100., 101., 104., 107., 108., 110., 112. o.
 30. WARGA ÉVA: Egyes kognitív jellemzők szerepe a nyelvtanulási folyamatban. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 134. o.
 31. SZALAI TÜNDE: Gondolatok a tanulói személyiség kognitív dimenzióiról. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 158. o.
 32. SZEKERESNÉ RÓZSA ETELKA: A kiejtés tanítása. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 165., 170., 181. o.
 33. NAGYNÉ FOKI LÍVIA: A nyelvtan tanítása. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 188., 191., 192., 197. o.
 34. UJLAKYNÉ SZŰCS ÉVA: A szókincs tanítása. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 200., 202., 204., 207., 211., 215. o.
 35. TECHETNÉ IGNÁCZY RITA: Hibaelemzés, hibajavítás. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 221., 233. o.
 36. KOVÁCSNÉ VARGA ÉVA: A hallás utáni értés fejlesztésének gyakorlati kérdései. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 244., 248., 253. o.
 37. GÁLNÉ MÉSZÁROS BEÁTA: A hallás utáni értés fejlesztése. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 255., 257., 261., 271. o.
 38. BOLDIZSÁR BOGLÁRKA: A beszédkészség fejlesztése. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 274., 275., 277., 278., 279., 281., 282., 285., 290., 292., 293., 295. o.
 39. HOMOLYA KATALIN: Az olvasási készség (Metodikai vázlat). In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 299. o.
 40. GÁL PÉTER: Az íráskészség fejlesztésének tartalmi vonatkozásai. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 321., 322., 325., 327., 328., 329., 334., 339. o.
 41. SZOLÁR BERNADETT: Az íráskészség fejlesztésének főbb gyakorlati kérdései. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 352., 353., 355., 356., 357., 361., 369. o.
 42. ANGELI ZSUZSANNA: A nyelvtanulási folyamat sajátosságai. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 380., 400. o.
 43. MARLOK ZSUZSA: Az oktatás dimenziói. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 403., 404., 405., 410., 419. o.
 44. ÖTVÖSNÉ VADNAY MARIANNA: A pedagógiai kutatásban alkalmazható néhány módszerről. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 427., 433., 442. o.
 45. MADARÁSZ KLÁRA: Útkeresés egy hatékonyabb, minőségorientált nyelvtanárképzés felé: a nyelvpedagógiai elmélet oktatásának helyzete és lehetőségei. Pedagógusképzés (szerk.: Ballér Endre, Lukács István), az Óvó- és Tanárképző Főiskolák Egyesületének, a Tanárképzők Szövetségének folyóirata, Budapest (2002) 72. o.
 46. DÉKÁNY EDIT: A fordítás idegennyelv-oktatásban betöltött szerepéről. Nyelvi Mérce (Nyelvhasználati igények a nyelvoktatásban és nyelvvizsgáztatásban) (főszerk.: Fekete Hajnal), Budapest, 2. évf. (2002. máj.- nov.) 1-2. sz. ITK, 42., 44. o.
 47. DRESCHER J. ATTILA: Meddig tanulható egy új nyelv? – avagy ismét a nyelvi szintekről. Nyelvi Mérce (Nyelvhasználati igények a nyelvoktatásban és nyelvvizsgáztatásban) (főszerk.: Fekete Hajnal), Budapest, 2. évf. (2002. máj.- nov.) 1-2. sz. ITK, 103. o.
 48. FEKETE ANDREA: Német Nyelvoktatás. Nyelvészet, módszertan, nemzetiségpolitika. (Deutschunterricht. Linguistik, Methodik, Nationalitatenpolitik) Kaposvár, 2003, 109. o.
 49. FEKETE ANDREA: Középiskolások hallásértésének mérése (német nyelv). Módszertani Közlemények, 43. évf. (2003) 1. sz. 10. o.
 50. SZENDE VIRÁG: Összehasonlító vizsgálatok kétnyelvűek körében, Modern Nyelvoktatás, Alkalmazott nyelvészeti szakfolyóirat, 9. évf. (2003. ápr.) 1. sz. 68. o.
 51. VERMES ALBERT PÉTER: Idegen nyelvi íráspedagógia és fordítás. Iskolakultúra, 13. évf. (2003) 10. sz. 59., 60. o.
 52. GOLUBEVA IRINA: Teaching Culture. In Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2003, SZTE, JGYTFK, 27-31. o.
 53. BÍRÓ ANETT: A szókincs tesztelése. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 11. évf. (2003) 2. sz. 16., 18., 28. o.
 54. BENCÉNÉ FEKETE ANDREA: A hallásértés tanítása a középiskolai német nyelvoktatásban. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 11. évf. (2003) 2. sz. 33. o.
 55. SZENDE VIRÁG: Összehasonlító vizsgálatok kétnyelvűek körében. Modern Nyelvoktatás, 9. évf. (2003. ápr.) 1. sz. 68. o.
 56. KOVÁCS LÁSZLÓ: Miből is tanítsunk? Alkalmazott Nyelvtudomány, 3. évf. (2003) 2. sz. 110. o.
 57. F. PÉCHY GABRIELLA: Az idegennyelv-tanulás motivációjának vizsgálata felnőttek körében. In Golubeva Irina (szerk.): TEE Szemle (ISSN 1785-6213) 1. évf. (2004) 2. sz. Tanárok Európai Egyesülete, 28. o.
 58. VARGÁNÉ KISS KATALIN: Beszélt-nyelvi interakció a szaknyelvi órán. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 12. évf. (2004) 3-4. sz. 8., 9. o.
 59. SÁRVÁRI TÜNDE – GROSSMAN ERIKA: Servus in Österreich – országismeret gyerekeknek. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 12. évf. (2004) 3-4. sz. 11., 16. o.
 60. FENYŐNÉ PÉCHY GABRIELLA: Az idegennyelv-tanulás motivációjának vizsgálata felnőttek körében. TEE Szemle, 1. évf. (2004) 2. sz. 28. o.
 61. FENYŐNÉ PÉCHY GABRIELLA: Az idegennyelv-tanulás motivációjának vizsgálata felnőtt korú középiskolások körében. Emberi erőforrás-menedzsment, (2004) 6. sz. 106. o.
 62. MAKARA GYÖRGY: Zsákutcás többnyelvűség. 168óra – Közéleti Hetilap, (2004/28) (Online: http://www.168ora.hu/article.php?id=2262)
 63. Segédlet a nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás 9. évfolyama idegen nyelvi tantervének kialakításához. Budapest, 2004. július 29. Oktatási Minisztérium (Online: http://www.om.hu/main.php?folderID=4&articleID=4121&ctag=articlelist&iid=1)
 64. BERÉNDI MÁRTA: Szókincs-elsajátítási stratégiák. Modern Nyelvoktatás, 10. évf. (2004. szept.) 2-3. sz. 57., 60. o.
 65. HAVRIL ÁGNES: A szaknyelvi vizsgaközpontok kialakulása – rövid kitekintés a hallásértés vizsgálatára. In Ablonczyné Mihályka Lívia és Bakonyi István (szerk.): Győri Nyelvi Mozaik II. Győr, 2004, Széchenyi István Egyetem, 79. o.
 66. CZIFRA ÉVA: Három hónap alatt középfokú! Hogyan tanuljunk nyelveket? Budapest, 2004, Szerzői Kiad., 207. o.
 67. BANDINÉ LISZT AMÁLIA: Hogyan tervezzünk interkulturális projektet a nyelvpedagógia napi gyakorlatában? Modern Nyelvoktatás XI./4 2005 41, 44 o.
 68. BERÉNDI MÁRTA: The experience of cooperative teaching. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 13. évf. (2005) 1. sz. 21. o.
 69. BUDAI LÁSZLÓ: A jelentésfeltárás meghatározó szerepe az idegennyelv-oktatásban. Modern nyelvoktatás. 11. évf. (2005. szept.) 2-3. sz. 15., 22. o.
 70. JÁRMAI ERZSÉBET MÁRIA: Az érzelmi intelligencia és az idegen nyelvi szaknyelvi kommunikáció kölcsönhatása. Modern nyelvoktatás. 11. évf. (2005. szept.) 2-3. sz. 59., 61., 62. o.
 71. JÓNÁS FRIGYES: „Szóról szóra” a magyar mint idegen nyelvben. THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture. A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata), 1. évf. (2005) 1. sz. 68., 69., 72., 73., 75. o.
 72. KOVÁCSNÉ VARGA ÉVA: A főiskolai módszertan és az iskolai gyakorlat – avagy mi lesz veled módszertanos? Pedagógusképzés, 32. évf. (2005 jan.) 3. sz. 52., 57. o.
 73. SZENDE VIRÁG: A fonetika nyelvpedagógiai vetülete. THL/2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 2005/2. 44, 45, 46. o.
 74. SZLADEK EMESE: Az általános iskolai nyelvoktatás hatékony megvalósításához szükséges kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. In Cs. Jónás Erzsébet – Székely Gábor (szerk.): MANYE XIV. Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai, Pécs-Nyíregyháza, 2005, 136. o.
 75. TÓDOR ERIKA MÁRIA: A kódváltás és az aszimmetrikus kétnyelvűség nyelvpedagógiai összefüggései. Magyar Pedagógia 105 évf. 2005/1.sz.. 45, 57 o.
 76. BAJZÁT TÜNDE: Angolszász kulturális reáliák tanítása és motivációs jelentősége THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) Budapest: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, 2006/1-2. 160, 165 o.
 77. CSONKA CSILLA: A magyar mint idegen nyelv tanulója fogalma in Hegedűs-Nádor (szerk.): Magyar Nyelvmester (A magyar mint idegen nyelv – Hungarológiai alapismeretek) Budapest:Tinta Könyvkiadó 2006. 169 o.
 78. GIAY BÉLA: A magyar mint idegen nyelv fogalma in Hegedűs-Nádor (szerk.): Magyar Nyelvmester (A magyar mint idegen nyelv – Hungarológiai alapismeretek) Budapest:Tinta Könyvkiadó 2006. 71 o.
 79. GIAY BÉLA: A magyar mint idegen nyelv/hungarológia oktatásának módszertani alapkérdései fogalma in Hegedűs-Nádor (szerk.): Magyar Nyelvmester (A magyar mint idegen nyelv – Hungarológiai alapismeretek) Budapest:Tinta Könyvkiadó 2006. 125.o.
 80. LACZKÓ MÁRIA: Szövegértési teljesítmény a szöveg típusának függvényében Iskolakultúra XVI évf. 2006) 39, 56 o.
 81. JÓNÁS FRIGYES: A magyar mint idegen nyelv tanára in Hegedűs-Nádor (szerk.): Magyar Nyelvmester (A magyar mint idegen nyelv – Hungarológiai alapismeretek) Budapest:Tinta Könyvkiadó 2006. 175 o.
 82. NAGYHÁZI BERNADETT: A magyar mint idegen nyelv oktatásának nehézségei különleges nyelvtanítási-nyelvtanulási helyzetben THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) Budapest: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, 2006/1-2 136 o.
 83. RÁDI ILDIKÓ: Kreatívan használható idegennyelv-tudás megszerzésének nyelvpedagógiája neurolingvisztikai megközelítésben THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) Budapest: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, 2006/1-2. 86, 92 o.
 84. SÁROSDY-FARCZÁDI-POÓR-VADNAY: Applied Linguistics I Bölcsész Konzorcium Budapest: Károli Egyetemi Kiadó 2006. 9, 174. o.
 85. SIMON ORSOLYA: A beszédpercepció, a lexikális hozzáférés és a beszédmegértés sajátosságai anyanyelvi és idegen nyelvi összevetésben Modern Nyelvoktatás XII/3-4 2006 18, 22, 34 o.
 86. SZABOLCSI ZSUZSANNA: (Szladek Emese) Anthologie de la didactique du FLE Modern Nyelvoktatás XII/2 2006 86. 91. o.
 87. SZENDE VIRÁG: Szupraszegmentális devianciák a magyart idegen nyelvként tanulók mondat nagyságú közléseiben THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) Budapest: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, 2006/1-2. 84 o.
 88. TOLNAI ZSUZSA: Szakmai kompetencia modell – szaknyelvi vizsgarendszer- szaknyelvi tankönyv in Silye (szerk.) Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és –kutatásban Porta Lingua 2006. 191 o.
 89. TÓTHNÉ IZSÓ ÁGNES: Nyelv és kultúra kapcsolata a kínai gyerekek magyarnyelv-oktatásában THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) Budapest: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, 2006/1-2. 141 o.
 90. VÁMOS ÁGNES: Metafóra a pedagógiában. Pedagógusképzés, 4 (33), 2006/3-4. 131, 136. o.
 91. VARGÁNÉ KISS KATALIN: Pénzintézetek terminológiája. in Silye (szerk): Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és –kutatásban Porta Lingua 2006. 140, 142 o.
 92. MADARÁSZ KLÁRA: Kompetencia-centrikus tanárképzés – kiknek a kompetenciája? Pedagógusképzés, 5 (34), 2007/4. 65. o.
 93. BANKÓ MARIETTA: A szakmai életút alakulásának vizsgálata. Iskolakultúra XVIII. évf. 2008/1-2 132. 138. o
 94. Bátyi Szilvia: Egy nyelvi és pedagógiai probléma társadalmi vetületei. In Garaczi-Szilágyi (szerk): Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. 2008. 270. o.
 95. DÉVÉNY ÁGNES: Fordítás és közvetítés. in Vámos-Kovács (szerk.): A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2008.118, 123. o.
 96. Erdősi Vanda: Jössz a Hortobágyra? Pragmatikai elemke a magyar mint idegen nyelv tanításának a gyakorlatában és tananyagában. Iskolakultúra könyvek, Budapest. 2008. 17-31. p. 22, 29. o.
 97. MARÓTI ORSOLYA: Hungarológia a gyakorlatban: műfordítók a Balassi Intézetben. Hungarológia és kultúrakutatás. THL/2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 2008/1-2. 109, 111. o.
 98. MOLNÁR ERZSÉBET: Brassai Sámuel napjainkban is aktuális pedagógiai nézetei Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc III/1.sz. 2008. 42, 49. o.
 99. LESZNICSKOVA, LILJÁNA: A magyar mint idegen nyelv oktatásában (nem) nélkülözhető fordítási feladatokról. THL/2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 2008/1-2. 115,118. o.
 100. SCHMIDT ILDIKÓ: A magyar mint idegen nyelv elsajátítása írás- és olvasászavar esetén. THL/2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 2008/1-2. 54, 56, 57. o.
 101. SÓLYOM RÉKA: Szépirodalmi szövegek nyelvi és stilisztikai vizsgálata a magyart idegen nyelvként tanuló diákokkal. THL/2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 2008/1-2. 58, 59, 60, 64. o.
 102. SZŐKE ANDREA: Az idegen nyelvi íráskészség fejlesztése és a két tannyelvű oktatás in Vámos-Kovács (szerk.): A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2008. 107 o.
 103. JOACHIM LÁSZLÓ: A szókincs tanításának néhány módszere: különös tekintettel a magyarnak mint idegen nyelvnek a tanítására Modern Nyelvoktatás XV/4 2009. 24, 37 o.
 104. MAJOR FERENCNÉ: Adalékok a hazai szaknyelvoktatás történetéhez Modern Nyelvoktatás XV/1-2 2009. 74, 78 o.
 105. NAPRAVSZKY – TÁNCZOS – MÓNOS: Diszlexiás és nem diszlexiás általános iskolai tanulók nyelvtanulási stílusainak és stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Új Pedagógiai Szemle 2009/1. 63, 70 o.
 106. Huszti Ilona: the use of lerner readingalond int he English lesson: a look at the micro and macro levels of oral reading, Ungvar, Poliprint. 30, 136. o.
 107. BUDAI LÁSZLÓ: Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010. 59, 300. o.
 108. KATONA LÁSZLÓ: The role of theatre plays in foreign language teacher training. In: Changing Education in a Changing Society. Ed.: Vaitekukas, S., Klaipeda University, Lithuania, 2010. 81. o
 109. RÁDI ILDIKÓ: Tudatosság, emlékezet, érzelem és nyelvtanulás. Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture (THL2) 2010/1-2, 150, 153 o.
 110. CSIZÉR KATA: A csoportdinamikai folyamatok jelentősége a nyelvtanulásban: elméleti áttekintés. In.: Csizér Kata – Holló Dorottya – Károly Krisztina: Dinamikus csoport, dinamikus tanulás, 2011. 18, 22. o.
 111. TÓTH KATALIN: A csoportdinamika szerepe kezdő tanulók idegennyelv-elsajátításában. In.: Csizér Kata – Holló Dorottya – Károly Krisztina: Dinamikus csoport, dinamikus tanulás, 2011. 118, 133. o.

BÁRDOS Jenő (1999): Nyelvtanári bölcsész- és vezetőtanári képzések. In: Abosi (szerk.): Az idegennyelv-képzés fejlesztése a felsőoktatásban (a FEFA idegen nyelvi programjának eredményei). Budapest: FEFA Iroda 36-48. o.

 1. MEDGYES PÉTER: Aranykor. Nyelvoktatásunk két évtizede 1989-2009. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011. 64. o.

Bárdos Jenő (1999): Az idegen nyelvek tanításának története mint alapozó tárgy a tanárképzésben. In: Modern Nyelvoktatás, 5. évf. 2-3. sz. 3-17. p.

 1. GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola – európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.
 2. AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 17., 21., 23. o.
 3. MAJOR ÉVA: A gyakorlatközpontú tanárképzés sikeresen működő modellje. Magyar Felsőoktatás (2003) 4. sz. 83., 86. o.
 1. BANKÓ MARIETTA: A szakmai életút alakulásának vizsgálata. Iskolakultúra XVIII. évf. 2008/1-2 129, 139. o
 2. BODNÁR ILDIKÓ: Az igék az idegen nyelvek oktatásában. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc III/1.sz. 2008. 32, 33, 38 o.

Bárdos Jenő (1998): A nyelvtanítás története és a módszerfogalom tartalma. (Comparative language teaching methodology). VE Egyetemi Kiadó, Veszprém. 199. p.

 1. DÁLNOKI-FÉSŰS ANDRÁS: Nyelvtanítás-nyelvtanulás. Módszertani kézikönyv. Budapest, 1993, Relaxa Kft. 216. o.
 2. POÓR ZOLTÁN: A kommunikatív szemlélet megvalósulási formái a gyermekkori nyelvoktatásban. Kecskemét, 1995, KTF. 3., 160. o.
 3. DEÁK PÉTERNÉ – MÁTÉ GYÖRGYI (szerk.): A nyelvtanulás folyamata és mérése. Pécs, 1997, JPTE Lingua Franca Csoport, 195. o.
 4. SZABÓ GÁBOR: Brian Martin és Molnár Katalin: Essentials of Applied Linguistics for English Language Teachers. (Department of English Language and Literature, Berzsenyi Dániel College, Szombathely, 1996. 146 p.) Könyvszemle. Modern Nyelvoktatás, 4. évf. (1998. szept.) 2-3. sz. 151. o.
 5. SÁRDI CSILLA: Létezik-e kommunikáció az idegen nyelvi tanteremben? Kodolányi Füzetek 6. (szerk.: Kiszely Zoltán) 7. o.
 6. DÉKÁNY EDIT: A fordítói kompetencia fejlesztésének lehetőségeiről. Fordítástudomány, 3. évf. (2001) 2. sz. 93., 97. o.
 7. POÓR ZOLTÁN: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 10., 11., 12., 13., 24., 75., 111. o.
 8. KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 187. o.
 9. GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola – európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.
 10. ESZENYI RÉKA: Taalpedagogische aspecten in het werk van Johannes Amos Comenius (1592-1670). In Artikels voor het Regional Colloquium Nederlandicum, Debrecen, 2002. KLTE.
 11. BERÉNDI MÁRTA: A nyelv tudatos használata a személyiségfejlődés szolgálatában. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002, 23., 24. o.
 12. AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 13., 23. o.
 13. KLEIN ÁGNES: A „jó” nyelvtanár személyisége. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 53., 54., 56., 58., 63. o.
 14. NAGYNÉ FOKI LÍVIA: A nyelvtan tanítása. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 194., 197. o.
 15. BOLDIZSÁR BOGLÁRKA: A beszédkészség fejlesztése. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 277., 280., 290., 295. o.
 16. SZOLÁR BERNADETT: Az íráskészség fejlesztésének főbb gyakorlati kérdései. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 359., 369. o.
 17. MARLOK ZSUZSA: Az oktatás dimenziói. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 407., 419. o.
 18. MADARÁSZ KLÁRA: Útkeresés egy hatékonyabb, minőségorientált nyelvtanárképzés felé: a nyelvpedagógiai elmélet oktatásának helyzete és lehetőségei. Pedagógusképzés (szerk.: Ballér Endre, Lukács István), az Óvó- és Tanárképző Főiskolák Egyesületének, a Tanárképzők Szövetségének folyóirata, Budapest (2002) 72. o.
 19. POÓR ZOLTÁN: A nyelv tudatos használata a személyiségfejlődés szolgálatában. Iskolakultúra (2002) 12. sz. 23. o.
 20. GOLUBEVA IRINA: Teaching Culture. In Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2003, SZTE, JGYTFK, 27-31. o.
 21. FEKETE ANDREA: Német Nyelvoktatás. Nyelvészet, módszertan, nemzetiségpolitika. (Deutschunterricht. Linguistik, Methodik, Nationalitatenpolitik) Kaposvár, 2003, 109. o.
 22. ERDÉLYI CSONGOR: A képek szerepe a nyelvoktatásban. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja, 12. évf. (2004) 1-2. sz. 37. o.
 23. KÉZI ERZSÉBET: Egy megvalósult klebelsbergi koncepció. Budapest, 2004. Eötvös Kiadó, 163. o.
 24. MÁTYÁS JUDIT: Szakmai nyelvvizsgáztatás és vizsgafeladatok az EU-követelmények tükrében. In Kukorelli Katalin (szerk.): VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei), Dunaújváros, 2004, 244., 245. o
 25. BANDINÉ LISZT AMÁLIA: Hogyan tervezzünk interkulturális projektet a nyelvpedagógia napi gyakorlatában? Modern Nyelvoktatás XI./4 2005. 41, 44 o
 26. NÁDOR ORSOLYA: A magyar mint idegen nyelv tanításának múltja in Hegedűs-Nádor (szerk.): Magyar Nyelvmester (A magyar mint idegen nyelv – Hungarológiai alapismeretek) Budapest:Tinta Könyvkiadó 2006. 29 o.
 27. SZABOLCSI ZSUZSANNA: (Szladek Emese) Anthologie de la didactique du FLE Modern Nyelvoktatás XII/2 2006. 86, 91. o
 28. BANDINÉ – GOLUBEVA – POÓR Z. – POÓR ZS.: Projektfolyamatok a gyermekkori nyelvpedagógiában Veszprém, Tanárok Európai Egyesülete 2007. 116 o.
 29. BANKÓ MARIETTA: A szakmai életút alakulásának vizsgálata. Iskolakultúra XVIII. évf. 2008/1-2. 132, 138. o
 30. MOLNÁR ERZSÉBET: Brassai Sámuel napjainkban is aktuális pedagógiai nézetei Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc III/1.sz. 2008. 43, 51. o.

Bárdos Jenő (1997): 23 szócikk a nyelvpedagógiáról. Pedagógiai Lexikon. Keraban, Budapes. I. 86-87, 120, 121, 174-175, 176, 251,292, 577; II. 5, 72-73, 223-224, 249-250, 544-545, 628, 630, 630, 634; III. 51, 62, 152, 406, 427, 440. p.

 1. FEKETE ANDREA: Német Nyelvoktatás. Nyelvészet, módszertan, nemzetiségpolitika. (Deutschunterricht. Linguistik, Methodik, Nationalitatenpolitik) Kaposvár, 2003. 109. o.

Bárdos Jenő (1997): Az idegennyelvi mérés és értékelés metamorfózisai. Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban 1967-1997. ELTE ITK, Budapest. 41-53. p. (ISBN 963-04-9492-2)

 1. SIMON O. – NAVRACSICS J.: Kiss György (szerk.) Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban. Az 1997. május 30-31-én megtartott konferencia előadásai. 1967-1997. (ITK, Budapest, 1997) Könyvszemle. Modern Nyelvoktatás, 4. évf. (1998. szept.) 2-3. sz. 130. o.

Bárdos Jenő (1997): A nyelvpedagógia fejlődése és tudatosulása. In: Magyar Pedagógia, 97. évf. 1. sz. 3-17. p.

 1. AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 13., 23. o.
 2. FÁBIÁN GYÖNGYI: A nyelvtanár viselkedésének megismerhetősége a személyiség, attitűdök és szerepek összefüggésében. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 33., 49. o.
 3. FÁBIÁN GYÖNGYI: A pedagógus és a magyarországi tantervi változások. Pedagógusképzés (szerk.: Ballér Endre, Lukács István), Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesülete Tanárképző Szövetsége, Budapest, (2002) 39., 40., 41. o.
 4. BARÓCSI, STEFKA: The Role of Observation in Professional Development in Foreign Language Teacher Education WoPaLP (Working Papers in Language Pedagogy) Vol.1. 2007. 131, 138. o.
 5. BANKÓ MARIETTA: A szakmai életút alakulásának vizsgálata. Iskolakultúra XVIII. évf. 2008/1-2 129,139. o.

Bárdos Jenő (1995): Models of Contemporary FLTT (Foreign Language Teacher Training): Theory and Implementation. The ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, CAL, Washington, D.C., U.S.A., 83 p. (Published by ERIC Document Reproduction Service No ED397629; http://ericae2.educ.cua.edu/db/riecije/ed397629.)

 1. BUKOR EMESE: Changing Perspectives on Teacher Knowledge: An Analysis of an English Teacher Education Program in Hungary. Ottawa, Ontario, 2002. Carleton University, pp. 69., 70., 74., 76., 82-83. 107.
 2. WOODS, DEVON – BUKOR, EMESE: Instructional Strategies in Language Education. 2005, Palgrave MacMillan

Bárdos Jenő (1994): Egynyelvűség és többnyelvűség a nyelvvizsgák rendszerében. (Mono and multilingualism in the system of FL Examinations.) In: Folia Practico-Linguistica, 24. évf., IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, BME, Budapest, 344-354. p.

 1. TOMPOS ANIKÓ: LSP Proficiency Examinations: ”Euro-conformity” and ”Hungarianness”. Győr, 1997, Széchenyi István College, http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A/lin001101/lin001101.html (pp.: http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A /lin001101/node2.html; http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A/lin001101/node7 .html)

Bárdos Jenő (1994): II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 1992. VE Egyetemi Kiadó, Veszprém. (társszerzővel)

 1. KURTÁN ZSUZSA: A szaknyelvoktatás tervezése nemzetközi kontextusban. Iskolakultúra, 11. évf. (2001) 8. sz. 85. o.

Bárdos Jenő (1988): Nyelvtanítás: múlt és jelen. A nyelvtanítás története. Gyorsuló Idő Magvető, Budapest. 218 p.

 1. DÖRNYEI ZOLTÁN: Psycholinguistic Factors in Foreign Language Learning (Pszicholingvisztikai tényezők az idegen nyelvek tanításában). Budapest, 1988, [3] 258. o.
 2. HELTAI PÁL: Elméretett Hozzászólás Dörnyei Zoltán és N. Tóth Zsuzsa „Megméretett – A magyar állami nyelvvizsgarendszer áttekintése” c. cikkéhez. Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1989 jan.) 1. sz. 67., 68., 69. o.
 3. SZ. TÓTH GYULA: Tanagyag és tanítási program a francia nyelv tanításához. Általános iskola 1. osztály. Értékközvetítő és képességfejlesztő program. Veszprém, 1990-1991, OOK, 76. o.
 4. KECSKÉS ISTVÁN – PAPP TÜNDE: Elméleti nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás. Budapest, 1991, TS-4 Programiroda, 265. o.
 5. VÁMOS ÁGNES: Idegen nyelv (Az idegen nyelvi fejlesztési munkálatok eddigi eredményei, problémái). Iskolakultúra, 2. évf. (1992) 13-14. sz. 86., 93. o.
 6. CSÖLLE ANITA: A csoportdinamika szerepe az oktatásban. Iskolakultúra, 3. évf. (1993) 12. sz. 78. o.
 7. DÁLNOKI-FÉSŰS ANDRÁS: Nyelvtanítás-nyelvtanulás. Módszertani kézikönyv. Budapest, 1993, Relaxa Kft. 216., 232. o.
 8. HELTAI PÁL: Fordíthatjuk-e Richard Coeur-de-Lion-t Hódító Vilmosnak? Iskolakultúra, 5. évf. (1995) 15-16-17. sz. 134., 144. o.
 9. IMRE ANNA: Tendenciák az elmúlt évek nyelvoktatásában. Iskolakultúra, 5 évf. (1995) 15-16-17. sz. 152. o.
 10. LENGYEL ZSOLT: Múltban gyökerező jelen. A magyarországi alkalmazott nyelvészet a kilencvenes években. Modern Nyelvoktatás, 2. évf. (1996. szept.) 3.sz. 21. o.
 11. NÉMETHNÉ HOCK ILDIKÓ – ÖTVÖSNÉ VADNAY MARIANNA: A bőség kosara, avagy hogyan válasszunk jól nyelvkönyvet? Iskolakultúra, 7. évf. (1997) 11. sz. 28. o.
 12. GIAY BÉLA: A magyar mint idegen nyelv/ hungarológia oktatásának módszertani alapkérdései. Modern Nyelvoktatás, 3. évf. (1997. máj.) 1-2. sz. 43. o.
 13. SZABLYÁR ANNA: A hazai némettanítás áttekintése. In Einhorn Ágnes (szerk.): Mérés-Értékelés-Vizsga 5. Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német Nyelv. Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet, 17. o.
 14. DÁLNOKI-FÉSŰS ANDRÁS: Nyelvgyakorlatok könyve a nyelvtanítás-nyelvtanulás leghatékonyabb gyakorlataival. Budapest, 1998, Relaxa Kft. 82. o.
 15. MORVAI EDIT: Az általános iskolai nyelvoktatás. In Einhorn Ágnes (szerk.): Mérés-Értékelés-Vizsga 5. Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német Nyelv. Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet, 43., 55. o.
 16. CSERNUSNÉ ORTUTAI KATALIN: Francia nyelvkönyvek az egyetemi oktatásban. In Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.): Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok, Közép-Európa II. Veszprém, 1998, VE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 194. o.
 17. NAGY PIROSKA: Tehetségfejlesztési lehetőségek középiskolás tanulók idegennyelvi képzésében. In Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.): Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok, Közép-Európa II. Veszprém, 1998, VE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 187. o.
 18. HEGEDŰS JÓZSEF: Az idegennyelv-tanulás néhány elméleti kérdése. Modern Nyelvoktatás, 4. évf. (1998. dec.) 4. sz. 14. o.
 19. CSIZÉR KATA – DÖRNYEI ZOLTÁN – NYILASI EMESE: Az általános iskolák nyelvtanulási attitűdjei és nyelvválasztása Magyarországon. Az orosztól az angolig? Magyar Pedagógia, 99. évf. (1999) 2. sz. 203. o.
 20. GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola – európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.
 21. KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, p. 67., 187. o.
 22. SZÉKELY GÁBOR: A 160 éves Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerepe a nyelvoktatásban és a nyelvművelésben. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. ápr.) 1. sz. 9. o.
 23. KÉZI ERZSÉBET: Az idegen nyelvek oktatásának módszerei, a módszerek társadalmi és politikai összefüggései. In Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma, Debrecen, Kiss árpád Archívum Könyvtára – Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, 2001, 833., 844. o.
 24. CSIZÉR KATA – DÖRNYEI ZOLTÁN – NÉMETH NÓRA: Az idegen nyelvek tanulásával kapcsolatos attitűdök változása az általános iskolások körében az 1990-es évek Magyarországán. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. dec.) 4. sz. 19., 29. o.
 25. LANTOS ÉVA: A kommunikatív grammatika tanításának nyelvpedagógiai sajátosságai. Iskolakultúra, Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002. 111. o.
 26. BENCÉNÉ FEKETE ANDREA: A kerettantervi német nyelvkönyvek kiegészítése. Nyelvinfo, A nyelvtanárok lapja. 10. évf. (2002) 3-4. sz. 27. o.
 27. MADARÁSZ KLÁRA: Útkeresés egy hatékonyabb, minőségorientált nyelvtanárképzés felé: a nyelvpedagógiai elmélet oktatásának helyzete és lehetőségei. Pedagógusképzés (szerk.: Ballér Endre, Lukács István), az Óvó- és Tanárképző Főiskolák Egyesületének, a Tanárképzők Szövetségének folyóirata, Budapest (2002) 72. o.
 28. GOLUBEVA IRINA: Teaching Culture. In Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2003, SZTE, JGYTFK, 27-31. o.
 29. MIHALOVICS NATÁLIA: Adalékok a magyarországi középiskolai francianyelv-oktatás történetéhez. Alkalmazott Nyelvtudámony, 3. évf. (2003) 1. sz. 110. o.
 30. KÉZI ERZSÉBET: Egy megvalósult klebelsbergi koncepció. Budapest, 2004. Eötvös Kiadó, 163. o.
 31. BOHUS ÁGNES: Tankönyvhasználati tapasztalatok, igények és sajátosságok a Balassi Bálint Intézet diákjainak körében végzett felmérés alapján. THL/2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 2008/1-2. 105. o
 32. VÁMOS ÁGNES: A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2008. 39, 40, 86, 112, 293. o.
 33. MEDGYES PÉTER: Aranykor. Nyelvoktatásunk két évtizede 1989-2009. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011. 19. o.

Bárdos Jenő (1987): Programtervezet az Állami Nyelvvizsga rendszerének továbbfejlesztésére. ELTE ITK, (önálló kiadvány) Budapest. 46. p.

 1. KATONA LUCIA: Milyen nyelvtudást mér(j)ünk a nyelvvizsgán? Testing Matters, vol. 2, Budapest (1997) SFLEB, pp. 24., 27.

Bárdos Jenő (1986): State Language Examinations in Hungary. A Survey on Levels, Requirements and Methods. National Institute of Education (OPI), OPI Bulletin, Budapest. 50-90. p.

 1. MEDGYES PÉTER: Angol – A kommunikáció pótnyelve. Körkép az angol nyelv magyarországi oktatásáról és terjedéséről. Magyar Pedagógia, 92. évf. (1992) 4. sz. 269., 282. o.
 2. WEST, RICHARD: School leaving examinations and university entrance examinations in Central and Eastern Europe. Testing Matters, vol. 2, Budapest, (1997) State Foreign Languages Examination Board, p. 13.
 3. TOMPOS ANIKÓ: LSP Proficiency Examinations: ”Euro-conformity” and ”Hungarianness”. Győr, 1997, Széchenyi István College, http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A/lin001101/lin001101.html (pp.: http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A /lin001101/node4.html; http://heja.szif.hu/LIN/LIN-001101-A/lin001101/node7 .html)
 4. DÉVÉNY ÁGNES: Fordítás és közvetítés in Vámos-Kovács (szerk.): A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2008. 118, 123. o.

Bárdos Jenő (1986): Idegennyelv-tanítás. Címszó: fogalma és története. In: Kulturális Kisenciklopédia. Kossuth Kiadó, Budapest. 232-234. p.

 1. GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola – európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.

Bárdos Jenő (1985): Szemléltetés angliai nyelviskolákban 1980-ban. (AV background and demonstration in British language schools). In: Németh A., Hegedűs J., Hofmann L. (szerk.): Az ’idegennyelvi valóság’ szemléltetése. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest. 177-189. p.

 1. VARGA GYÖNGYI: A táblától a számítógépig. Hagyományos és modern vizuális, auditív és audio-vizuális segédeszközök használatának módozatai a középiskolai angol nyelvoktatásban. Módszertani ötlettár. Szolnok, 1990, Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, 166. o.
 2. POÓR ZOLTÁN: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 111. o.

Bárdos Jenő (1985): A kreatív tanári személyiség. In: Pedagógiai Szemle 35. évf. 7-8. sz. 753-758. p.

 1. FÁBIÁN GYÖNGYI: A nyelvtanár személyiségének megismerhetősége a személyiség, attitűdök és szerepek összefüggésében. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 49. o.
 2. KLEIN ÁGNES: A „jó” nyelvtanár személyisége. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 55., 58., 63. o.

Bárdos Jenő (1997): A hároméves angol nyelvtanárképzés továbbfejlesztésének lehetőségei: 1994/96. In: Modern nyelvoktatás, 3. évf. 1-2. sz. 3-19. p. (társszerzővel)

 1. PETNEKI KATALIN – SZABLYÁR ANNA: És a német? A hároméves némettanár-képzés eredményei és kérdőjelei. Modern Nyelvoktatás, 3. évf. (1997. szept.) 3. sz. 15. o.
 2. SZÉPE GYÖRGY: A hároméves nyelvtanári program folytatása a IV. és V. évben. Modern Nyelvoktatás, 3. évf. (1997. dec.) 4. sz. 42. o.
 3. KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 170., 171., 179., 187. o.
 4. AGÁRDI ZSUZSANNA: A nyelvtanártól a nyelvpedagógusig. In Bárdos Jenő – Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 14., 16., 23. o.
 5. PETNEKI KATALIN: Az idegen nyelv tanításának helyzete és fejlesztési feladatai. Új Pedagógiai Szemle, 52. évf. (2002. júl.-aug.) 158. o.
 6. MAJOR ÉVA: A gyakorlatközpontú tanárképzés sikeresen működő modellje. Magyar Felsőoktatás (2003) 4. sz. 83., 86. o.
 7. FÓRIS ÁGOTA: Idegennyelv-tudással kapcsolatos vizsgálat a Dél-Dunántúl középiskoláiban. Modern Nyelvoktatás, 10. évf. (2004. szept.) 2-3. sz. 32., 38. o.
 8. RÉVÉSZ JUDIT: Az ELTE Angol Tanárképző Központ tündöklése… Pedagógusképzés, 32. évf. (2005 jan.) 3. sz. 69., 71. o.
 9. BARÓCSI, STEFKA: The Role of Observation in Professional Development in Foreign Language Teacher Education WoPaLP (Working Papers in Language Pedagogy) Vol.1. 2007. 131, 138. o.
 10. MEDGYES PÉTER: Aranykor. Nyelvoktatásunk két évtizede. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011, 81. o.

Bárdos Jenő (1984): Az idegen nyelvek tanítása a nyolcvanas években. In: Pedagógiai Szemle, 34. évf. 2. sz. 105-118. p.

 1. FÜLÖP KÁROLY: Szót érteni – nemcsak magyarul… Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 12. sz. 1237. o.
 2. ZERKOWITZ JUDIT: Tanítsunk nyelveket! Általános módszertan nyelvtanárok számára. Budapest, 1988, Tankönyvkiadó, 173. o.
 3. SZABLYÁR ANNA: A hazai némettanítás áttekintése. In Einhorn Ágnes (szerk.): Mérés-Értékelés-Vizsga 5. Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német Nyelv. Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet, 19. o.
 4. KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 60., 187. o.
 5. GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA: Nyelvpolitikai tendenciák Magyarországon a 20. század második felében, Győr-Moson-Sopron megyei adatok tükrében. Európai iskola – európai nevelés. A CERNET-Projekt és a bécsi Európai Középiskola. Közép-kelet-európai régiók oktatási együttműködése. Győr, 2001, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 9., 10. o.

Bárdos Jenő (1984): Nyelvek és elvek. In: Pedagógiai szemle, 34. évf. 3. sz. 471-476. p.

 1. MAJOR FERENCNÉ: Több figyelmet a szakközépiskolai idegen nyelvi oktatásnak. Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 10. sz. 988. o.
 2. FÜLÖP KÁROLY: Szót érteni – nemcsak magyarul… Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 12. sz. 1237. o.
 3. JÁN LÁSZLÓ: Az angol nyelv intenzív oktatásának lehetőségei a középiskolában. Veszprém, 1985, Magyar Pedagógiai Intézet, 137. o.
 4. MEDGYES PÉTER: Angol – A kommunikáció pótnyelve. Körkép az angol nyelv magyarországi oktatásáról és terjedéséről. Magyar Pedagógia, 92. évf. (1992) 4. sz. 265., 282. o.
 5. SZABLYÁR ANNA: A hazai némettanítás áttekintése. In Einhorn Ágnes (szerk.): Mérés-Értékelés-Vizsga 5. Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német Nyelv. Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet, 35. o.
 6. CSIZÉR KATA – DÖRNYEI ZOLTÁN – NYILASI EMESE: Az általános iskolák nyelvtanulási attitűdjei és nyelvválasztása Magyarországon. Az orosztól az angolig? Magyar Pedagógia, 99. évf. (1999) 2. sz. 193., 203. o.
 7. KURTÁN ZSUZSA: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, p. 60., 61., 67., 187. o.
 8. CSIZÉR K. – DÖRNYEI Z. – NÉMETH N.: Az idegen nyelvek tanulásával kapcsolatos attitűdök változása az általános iskolások körében az 1990-es évek Magyarországán. Modern Nyelvoktatás, 7. évf. (2001. dec.) 4. sz. 19., 29. o.
 9. VÍGH TIBOR: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai Magyar Pedagógia 105.évf. 2005/4 8. o
 10. VÁMOS ÁGNES: A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2008. 80, 107, 293. o.
 11. MEDGYES PÉTER: Aranykor. Nyelvoktatásunk két évtizede 1989-2009. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 2011. 19, 58, 113. o.

Bárdos Jenő (1982): Vizsgamódszertan az Állami Nyelvvizsga Bizottság tagjai számára (Examination techniques for the members of the State Language Examination Board). ELTE ITK, (önálló kiadvány) Budapest. 17 p.

 1. SZENTIVÁNYI ÁGNES: A nyelvvizsga: a vizsgázó, a vizsgáztató, a vizsga. Budapest, 1990, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 217. o.
 2. SZENTIVÁNYI ÁGNES: Nyelvvizsga-tájékoztató. Budapest, 1991. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 79. o.
 3. FEKETE HAJNAL: Standardizálási és minőségbiztosítási eljárások a vizsgáztató képzésben. Testing Matters, vol. 2, Budapest, (1997) SFLEB, p. 27.
 4. KATONA LUCIA: Milyen nyelvtudást mér(j)ünk a nyelvvizsgán? Testing Matters, vol. 2, Budapest (1997) SFLEB, pp. 24., 27.
 5. HELTAI PÁL: Using translation for testing reading comprehension. In KISS GY. (szerk.): Kétnyelvűség a vizsgáztatásban. Az 1997. május 30-31-i jubilemumi konferencia előadásai. Budapest, 1997, ELTE ITK, 82-89. o.